Vzw Centrum Ambulante Diensten, afgekort CAD, voorziet in de ambulante begeleiding van personen met een (arbeids-)handicap op diverse domeinen van het leven: trajectbegeleiding naar werk, verhuur van woningen, woonbegeleiding, maar ook het bieden van dagbesteding, huishoudelijke hulp bij klusjes, begeleiding bij arbeidsmatige activiteiten, … Sinds 2016 biedt vzw CAD ook ondersteuning in het kader van persoonsvolgende Financiering van het VAPH: psychosociale ondersteuning, dagopvang, opvoedingsondersteuning, …

Vzw CAD is het resultaat van een fusie-operatie van 2 vzw’s: De Boei en De Werklijn, elk met een eigen werking en voorgeschiedenis.

  • de Werklijn: trajectbegeleiding voor personen met een arbeidshandicap
  • de Boei: huisvesting en huurderscoaching voor personen met een handicap , erkend als vereniging die zich inzet voor integratie via huisvesting

Deze oorspronkelijk aparte vzw’s fuseerden eind 2003, om de dienstverlening aan personen met een handicap te verbeteren. Een samenvoeging die meer betekent dan de som der delen. Deze bundeling van krachten is effectiever voor de doelgroep dan de som van de onderscheiden gespecialiseerde loketten en verhoogt de zo belangrijke toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor de cliënten.

Wij hebben gekozen voor de integrale benadering van de persoon met een handicap, zonder te raken aan de eigen specificiteit en onafhankelijke positie in de dienstverlening naar de cliënten toe van elke deelwerking. In elke deelwerking moet de specifieke dienstverlening verruimend, ontwikkelingsgericht en integratie bevorderend zijn op diverse levensterreinen.